top of page

LUSITANIA'S AWARDS 2022

MAIN JURY AWARDS

Lusitania's Blue Riband for the Best AnimaDoc
THE GOLDEN AGE

Director: Hannah Hamalian

United States 2021, 11:06

For showing invisible people, restoring a voice to the silent, paying tribute to all craftswomen and people whose work seems to be invisible.

PL: za pokazanie niewidzialnych, przywrócenie głosu milczącym, oddanie hołdu wszystkim rzemieślniczkom i osobom, których praca zdaje się być niewidoczna.

Special Jury Award

SEX RELISH (A SOLO ORGASM)

Director: Ananda Safo

France 2021, 11:50

For courage in breaking taboos, honesty and truth as well as accurate use of animation.

PL: za odwagę w przełamywaniu tematów tabu, szczerość i prawdę oraz trafne użycie animacji.

Rising Award for the Best Student AnimaDoc
STRANGE

Director: Cameron Carr, UCA Farnham

United Kingdom 2020, 02:49

For a powerful dose of knowledge in a short time and a mature, but also humorous approach to oneself and autism.

PL: za potężną dawkę wiedzy w krótkim czasie oraz dojrzałe, ale i humorystyczne podejście do własnej osoby i autyzmu.

Make-Believe Award for the Best AnimaMockDoc
DRAKE, ROPE AND ACORN

Director: Alina Titorenko

Alina Titorenko 2019, 06:35

For returning to classic animation and building narration in a surreal way, while referring to old eastern legends.

PL: za powrót do klasycznej animacji oraz budowanie narracji w surrealistyczny sposób, przy jednoczesnym odwołaniu do starowschodnich legend.

Best BASED ON HIS/HER STORY

HOLY HOLOCAUST

Directors: Osi Wald, Noa Berman-Herzberg

Israel 2021, 17:22

For artistic maturity and humor, which intertwine into the story of the protagonists treated with great tenderness and respect, all adorned with an aesthetic form of animation.

PL: za dojrzałość artystyczną i humor, które splatają się w historię bohaterek traktowanych z niezwykłą czułością i szacunkiem, a wszystko okraszone estetyczną formą animacji.

SPECIAL MENTIONS

  • For historical event 

THE SEINE'S TEARS

Directors: Yanis Belaid, Eliott Benard, Nicolas Mayeur, Etienne Moulin, Hadrien Pinot, Lisa Vicente, Philippine Singer, Alice Letailleur, Pôle 3D

France 2021, 08:49

  • For creative narrative

WHERE THE WINDS DIE

Director: Pejman Alipour

Iran 2021, 12:54

  • LGBT+ Award

SHALL WE TALK?

Director: Katya Mikheeva

Katya Mikheeva 2020, 05:00

  • For authentic/personal story (two special mentions)

LOVE, DAD

Director: Diana Cam Van Nguyen, Famu

Czech Republic 2021, 12:46

LADA, IVAN'S SISTER

Director: Olesya Shchukina

Olesya Shchukina 2021, 07:29

  • For well constructive narrative

YOUR NAME IS

Director: Paulo Patrício

Portugal 2021, 24:22

 

  • Straight-to-the-point visuals

WILL YOU REMEMBER MY NAME?

Director: Nooshyar Khalili, Luca School of Arts

Belgium 2022, 03:00

  • For an educational personal story

TOWER MADE FROM BLOCKS

Directors: Krzysztof Kuźnicki, Magdalena Myszkiewicz

Poland 2021, 14:01

  • For history woven in the technic

TIL' WE MEET AGAIN

Director: Ülo Pikkov

Estonia 2022, 14:11

STUDENT JURY AWARDS

Student's Blue Ribend Award for the Best AnimaDoc

DRAWING ON AUTISM

Director: Alex Widdowson

United Kingdom 2021, 09:52

For skillfully juggling the perspectives of the story and taking up an important topic in a humanly way.

PL: Za zręczne żonglowanie perspektywami opowiadanej historii i podjęcie ważnego tematu w ludzki sposób. 

Special Mention

INVISIBLE PEOPLE

Director: Vano Tvauri

Georgia 2020, 14:17

For showing the well-known face of war from the perspective of people who usually go unnoticed. For an attempt to recreate imperceptible everyday life, from which it is impossible to escape.

PL: Za ukazanie dobrze znanego oblicza wojny z perspektywy osób, które zwykle pozostają niezauważone. Za próbę odtworzenia niedostrzegalnej codzienności, przed którą nie sposób uciec.

Students4student Award

HIPPOCAMPUS

Director: Zehao Li, China Academy of Art

China 2020, 07:52

For a well-thought-out and in-depth study of human memory contained in an intimate story. For precision in implementation and artistry in using split screen as a reflection of personality disintegration.

PL: Za przemyślane i dogłębne studium ludzkiej pamięci zawarte w intymnej opowieści. Za precyzję realizacyjną i kunszt w posługiwaniu się split screenem jako odzwierciedleniem dezintegracji osobowości. 

 

Special Mention

I DREAMED OF 

Director: Piotr Tokarz, The Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław

Poland 2021, 07:34

For showing the invisible, the interpenetration of many visual arts and conventions.

PL: Za pokazanie niewidzialnego, przenikanie się wielu plastyk i konwencji.

BASED ON HIS/HER STORY AWARD 

TIL' WE MEET AGAIN

Director: Ülo Pikkov

Estonia 2022, 14:11

For creating film material from objects that are a reservoir of memory of emotional states. For a well-thought-out vision of the presented world and tactile sensitivity.

Za stworzenie materii filmowej z przedmiotów, które są rezerwuarem pamięci stanów emocjonalnych. Za przemyślaną wizję świata przedstawionego i taktylną wrażliwość.

 

Special Mention

WHERE THE WINDS DIE

Director: Pejman Alipour

Iran 2021, 12:54

For proving that animation can be a distorting mirror of our reality. For the powerlessness to answer the question why this reality is like its reflection

PL: Za udowodnienie, że animacja może być krzywym zwierciadłem naszej rzeczywistości. Za niemoc w odpowiedzi na pytanie, dlaczego ta rzeczywistość jest taka jak jej odbicie

The Student Jury decided to not grant the award for best AnimaMockDoc.
 

AUDIENCE AWARD

THE SEINE'S TEARS

Directors: Yanis Belaid, Eliott Benard, Nicolas Mayeur, Etienne Moulin, Hadrien Pinot, Lisa Vicente, Philippine Singer, Alice Letailleur, Pôle 3D

France 2021, 08:49

bottom of page